Hoogbegaafdenonderwijs

Sinds schooljaar 2009-2010 bieden wij Hoogbegaafdenonderwijs voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8 die hoogbegaafd zijn. Deze kinderen komen vanuit de hele regio naar onze school. Wij hebben drie groepen met hoogbegaafde kinderen: groep 3-4b, 5-6b en groep 7-8b.

De toelatingseisen voor deze groepen zijn:

  • Een hoog IQ (≥ 130) vastgesteld door een valide IQ test.
  • Gesprek met ouders en waar mogelijk informeren we bij de voorgaande school.
  • Tijdens het oudergesprek worden de verwachtingen van de ouders en school besproken zodat er een reëel beeld ontstaat van wat ouders van de school verwachten en wat school kan bieden.
  • Per kind wordt door de schoolleider en de IBer bekeken of hij/zij in een HB groep geplaats kan worden.
  • Er wordt gelet op gedrag van een kind omdat het gedrag niet ten koste mag gaan van de andere kinderen.
  • Er wordt een proefperiode afgesproken van minimaal 2 weken.

Voor deelname aan deze vorm van onderwijs wordt een vrijwillige ouderbijdrage van 250 euro per kind per schooljaar gevraagd. Deze bijdrage is bedoeld voor het maken van excursies, het aanschaffen van speciale materialen, het betalen van gastlessen enzovoort.
Zonder deze bijdrage kunnen we het onderwijs voor deze kinderen niet uit de verf laten komen.

Wat is hoogbegaafdheid?

Wetenschappers zijn het niet eens over wat hoogbegaafdheid inhoudt . Volgens  de wetenschapper Renzulli beschikt een hoogbegaafde over:

  • buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130)
  • een grote motivatie
  • creativiteit.

Over alle drie de eigenschappen dus!

Een andere wetenschapper, Heller, gaat nog wat verder. Heller zegt dat  hoogbegaafdheid de mogelijkheid is om op basis van aanleg en stimulerende omgeving gemakkelijker tot uitzonderlijke prestaties te komen dan gemiddeld. Factoren van invloed zijn bijvoorbeeld opvattingen over hoogbegaafd zijn, zelfvertrouwen, gezinssituatie en schoolklimaat. Enkel een goede verhouding tussen alle factoren zorgt voor bijzondere prestaties.

Als school hanteren wij deze opvatting over hoogbegaafdheid: Hoogbegaafden hebben een aparte benadering nodig of de hoogbegaafdheid nu werkelijk zichtbaar is door prestaties of niet. Stimulatie en steun van de leerkracht kunnen juist het verschil maken tussen het tot uiting komen of potentieel blijven!

Wat doen wij in de praktijk?

Leerlingen krijgen de lessen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen aangeboden via de compacting die in de methode zit. Zo houden we meer tijd over voor bijvoorbeeld projecten, techniek lessen, filosofie enzovoort. Voorbeelden van projecten zijn: de middeleeuwen, prehistorische dieren, de ruimte. Brede onderwerpen waaraan in groepjes op verschillend niveau gewerkt kan worden met een flinke eigen inbreng van de kinderen. De projecten proberen we te verlevendigen met een bezoek aan bijvoorbeeld een museum.

Ook een (hoog)begaafde leerling redt het niet alleen

Wij combineren regelmatig activiteiten met de kinderen uit de andere groepen om sociaal isolement te voorkomen. Wij gebruiken met name de middaguren voor gemeenschappelijke activiteiten in de vorm van Ateliers of begeleid Keuzewerk. Wij maken de kinderen echt deel van Het Kompas. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen krijgt extra aandacht door de lessen leefstijl, de cursus Hartkracht en het pestbriefje.

Download hier het beleidsplan

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.