Sinds 2001 is Het Kompas aangesloten bij de Nederlandse Daltonvereniging. Onze school is een vernieuwingsschool gebaseerd op de principes van het Daltononderwijs. Er zijn zes kernwaarden.

  • Verantwoordelijkheid: Kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het leerproces dat ze aangaan. Van sturing (kleuters) naar zelfsturing (groep 8). Het is onze taak als begeleider de kinderen te helpen hun eigen kwaliteiten/ talenten te ontwikkelen.
  • Zelfstandigheid: We willen ons onderwijs zo inrichten dat wij tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelingsdrang van de kinderen. Hierbij staat het zelfontdekkend leren voorop. Om hier inhoud en structuur aan te geven leren we de kinderen taakgericht werken. Dit doen we met behulp van een taakbrief.
  • Samenwerking: Door kinderen te leren samenwerken bevorderen we de sociale- en communicatieve vaardigheden van de kinderen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
  • Effectiviteit: Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het geven van een taak op maat leert een leerling doelmatig en functioneel bezig zijn.
  • Reflectie: iedere leerkracht op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijs praktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie plaats. Dit draagt bij tot verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.
  • Borging: Wij borgen de kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties af aan scholen als zij er blijk van hebben gegeven de kernwaarden op een goed wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

De afspraken over hoe we werken met Dalton zijn terug te vinden in het Daltonhandboek van de school. U kunt dat vinden op onze website.

Download hier het Daltonhandboek

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.